giovedì 15 giugno 2017

A ôr de scjale..


Za da timp Abêl al viveve tal prin plan de cjase dai paris. A voltis, sentât su la carocele, al rivave a ôr de scjale, al cjalave parsot, e di bot cun fastidi al zirave tornant indaûr.
Al ricuardave che zornade che i veve cambiât la vite, e di spes al pensave che nol doveve vêi molât il volant al amì, lu cognosseve come un amant des sfidis, ma aromai no si podeve fâ altri. In chê sere al veve fat lis scjalis come tantis altris voltis, al veve viert la puarte, un cîl neri come l’ingjustri cuviert di stelis cimiotis lu spietave, la gnot sabidine e prometeve ben, al jemplà i polmons cul so aiar fin.
Parcade a sotet al viodè la sô machine rosse metalizade, al saveve che jê e jere li e ancje al saveve che lu spietave. Al jere stât un regâl di so pari, un premi si po dî, par jessisi laureât tant zovin, al veve dut chel che si po imagjinâsi devant di se, zoventût, savê e cuant altri. Cidin si svicinà ae machine, jê, come une sensibile inamorade e tremà impiant i lusôrs dantji il benvignût.
Si sentà, le cjareçà, al metè lis mans sore il volant, al jere seneôs di mostrâ a ducj la sô biele rosse. La gnot, la serade e i siei amîs lu spietavin in discoteche, lis musichis stuzighinis a saressin stadis lis protagonistis de serade, e a varessin puartât i sens al parossisim...
Tal doman lis testadis dai gjornâi de domenie a ripuartavin:
“Tragjic incident te crosere che puarte in autostrade. Une machine rosse metalizade tal cjapâ la curve a alte velocitât e sfondà il parepet, colant disot. Un dai ocupants al è ricoverât in prognosi risiervade, ma purtrop chel altri... I carabinîrs a son daûr a indagâ...”
Tantis voltis Abêl, sentât su la carocele, al rivave a ôr de scjale, al cjalave parsot, e di bot cun fastidi al zirave tornant indaûr. Ma une sere si decidè, si fermà, cun la man drete al movè la manuele metintle in pont muart, al sierà i voi concentrantsi, daspò di curts moments si alçà sù, il pît diestri al tastà il prin scjalin e cence esitazion lu frontà, un a un chei altris a vignirin bessoi e al fasè lis scjalis come tantis altris voltis... Al rivâ dabàs, si zirà cjalant disore...
Si viodè sentât te carocele a ôr de scjale, cui braçs a pendolón e i voi sierâts. Al pareve che al stes durmint.
di Galliano di Buenos Aires

lunedì 12 giugno 2017

Miôr poiâle in scrufuiut

Puar Pieri al jere plui di un mês che nol rivave a svuedâsi i budiei. Panze sglonfe e di là dentri, nancje a murȋ, nol jesseve un flât.
“O soi come puare mê agne Marie", si diseve, "ancje jê di chê bande, si è, e no di pôc, lambicade. Ma a pensâle ben, jê un rimedi lu veve cjatȃt cu lis urtiis. Mi visi ben che lis mangiave e cence urtiâsi la lenghe parsin cul lidric." 
E pensant a sô agne, viodût daspò che ducj i velens che i veve dât il so miedi, che invezit di fâlu cagâ, oltri che suiai la bocje i pareve che i stropassin di plui la buse là sot, Pieri nol à spietât un moment, ancje parcè che i someave che la sô panze di un moment a chel altri e sclopàs.
Cussì cence stâ a cincuantâle, al è lât tal ort cuntun pậr di fuarpis e un zeiut. Rivật denant di chês plantis, forsit parcè che sbrissật te jerbe strafonde cul agaçon al è colật dentri cun dut il cuarp intune cise propit plene di urtiis. Biật, a viodilu urtiật dai pȋts ai cjavei e ros come un pevaron al faseve dûl. Mancul mâl che il so zeiut al à podût jemplalu subit di chês plantis di urticaciis.
Tornât a cjase, cheste volte cu lis manecis, dopo vâlis ben lavadis e metudis te cite si è preparade la sô prime mignestre cul brût di urtiis. Infin, come che faseve sô agne, cu lis fueis, dopo vêlis cuinçadis, lis à mangjadis cul lidric. E cussì Pieri al è lât indenant par plui di une setemane a mignestre, pan e urtiis. 
Ma lu stes la sô panze e jere simpri plui sglonfe.
“O scuen continuà a mangjâlis ancjemò a di lunc, al vûl il so timp par che si comedin i budiei” si diseve.
Ma considerât che chês dal so ort a jerin finidis al è partît cuntun grant sac pes campagnis.
A pene rivât, jenfri un cjaveçâl denant di un cjamp di blave al cjate Merindo che distirât tal fresc che al faseve la sô biele polsade.
“Ce fâstu ca?" i domande chel om a pene acuart de sô presince.
"Merindo o soi vignût di chestis bandis par cjapâ sù un sac di urtiis" e in pocjis peraulis i à contade la sô disgracie.
Merindo dopo vêlu scoltât nol à spietât un moment.
“O ài juste la medisine par te..., ven cun me..." i à rispuindût.
E in cuatri e cuatri vot ducj i doi a son jentrâts jenfri il cjamp de blave.
"Cumò" al à tacât Merindo, "tire jù i bregons e metiti in scrufuiât, daspò tu âs di fracâ il stomi su lis gjambis fin a sintî ch'a sburtin ancje i zenoi. Tu âs di tornâ a cagâ come cuant che a jerin fruts, e no sentât come fasin ducj".
Pieri nol à spietât un moment e subit dopo pata - tum patum - pata -tam, al someave che in chel cjamp di blave a fos tacade la vuere, ancje parcè che un cuatri cumieris plui indenant Merindo si jere scrufuiât ancje lui par disvuedâ i siei budiel. Par dutis chês sclopetadis a jere rivade la vuardie venatorie, sigûr di cjatâ une clape di braconîrs.
Pieri finalmentri, svuedât i budiei al jere content come une Pasche, ma no dome lui. Ancje il paron di chel cjamp che in chel al an al veve cjapât su doi cuintâl di blave in plui. Sfidi, Pieri di in chê dì nol à mancjât une sole zornade di fâ la sô biele cagade in chel cjamp di blave.
di Nello Malisano

venerdì 9 giugno 2017

La Diaule

Aromai a jerin ae fin de serade, e chê bestie che a jere sot de loze, là jù in fonts dal curtîl, e cresseve simpri di plui.
Tal imprin ducj chei pôc esperts in materie di cjace no varessin rivât a capî ce che al sarès deventât dut chel berdei di spai e di bachetis. E cussì a jere ancje par me, e nissun, ni Carlo ni Benito, a volevin contâmi ce che e sarès deventade chê tele di rai che ur dave tant lavôr. A pene che a jerin rivâts sot de androne prime di jessi fûr tal curtîl, Benito mi disè di lâ a viodi se al è jevât il Bonomi, (cussì a clamavin gno pari) "ma viôt di no disi che o sin a pene rivâts. Se no nol jeve ancjemò".
"I plâs masse stâ dongje de femine" al zontâ Carlut. 
Une biele dì, finît di peâ bachetis e di tirâ spai, i doi zovenots mi disin: "Cumò a podìn contâti ce robe che e je cheste chi, che aromai o sin ae fin e o vin dome di onzile cul visc" 
Benito che al jere il plui in etât dai doi, al dîs: "Bonomi, vino di fidâsi a contâi a to fi".
Gno pari si zire viers di me e mi dîs: "Viôt mo, il gno frut, di no stâ lâ a contâi a di nissun ce robe che o vin fate".
E jo, dut seneôs di savê ce robe che e jere, o 'nd ai fats milante zuraments, pûr di rivâ a savê di ce che si tratave. E alore gno pari mi conte e mi dîs :"Chest chi al è un strument che al è proibît di doprâ. Se ti viôt cualchidun che le à cun te, al pues ancje denunciâti a la vuardie comunâl. Cheste chi, intun paîs je cognossude cul non di Diaule. Di cualchi altri paîs lu clamin l'ombrelon cul palon. In pratiche a è une ombrene par cjapâ passaris, cuant che al è il moment just si alce la Diaule parsore dai arbui cu la lûs impiade tal mieç, dopo un al fâs rumôr cussì che i ucieluts si disvein e ancjemò ducj sturnîts par cirî di scjampâ, e svolin viers la lûs cussì a restin tacâts tal visc". 
Daspò che al ere passât un mês e la Diaule pronte e onzude par benon cul visc, une sere a rivin i doi zovenots e Benito i disè a gno pari "Bonomi usgnot a è la sere juste par jemplâ la gabie di passaris." 
"Sperin che sei cussì, ma no si pues sei simpri sigûrs".
Jo o eri cu lis orelis tiradis par no pierdi nancje une peraule e o vevi tacât a fâ lis suplichis cun gno pari par convincilu a puartâmi cun lôr, ma il gjat e la volp no volevin che o fos lât ancje jo, ma no cognossevin la mê fuarce di volontât. A fuarce di vaî, preâ e suplicâ, ancje jo a sarès stât un de compagnie, cul compit di puartâ la gabie cu la prede. 
Prime tape, dongje la gleseute di San Zuan, e al jere un biel botin e jo dut braurôs, o scjassavi la gabie par sintî a svoletâ. Seconde tape, dongje il cimitieri, culì se e fos stât lusôr a varessin viodût la pôre che a coreve pe mê muse. Par mê fortune, dopo a si sin slontanâts dal cimitieri e ancje la pôre a je sparide. L'orloi dal cjampanili al bateve miezegnot, cuant che a sin tornâts in tal paîs. Benito, dut content al disè: "Bonomi âstu viodût che a jê lade come che disevi jo, la gabie dovarès jessi plene!" In chel jo torni in mê e o provi a scjassâ la gabie ma mi pareve che no pesave nuie. Cuant che o sin rivâts sot de lûs a vegnin ducj dongje di mê e Carlut al dîs "La gabie a je vueide e la puartele spalancade."
Intun lamp jo o vevi i sudôrs de muart, che no son nancje passâts par dongje de pôre provade dongje dal cimitieri. Gno pari dopo vêmi difindût cemût che al podeve, al à fate le muse di rabiôs, e mi a dit "Cumò tu talpinis svelt a durmî e no stân ancje insumiâti di tornâ a cjace cun noaltris. Ta chê sere, invezit, jo mi soi insumiât cui muarts, cu lis fantasimis, cui orcui E no ai durmît, dute la gnot, zire mo di ca mo di là, dopo di chê volte no ai cirût plui di deventâ un fantat o un om, ma ai capît che i fruts an di zuiâ cui fruts.
di Plume di Ingjustrimartedì 30 maggio 2017

Un brut mâl


Chel mâl che di un pieç lu fruçave al veve ridot Gjildo, âstu presint chei cjans che ogni tant si viodin pes stradis che non mangjin cui sa di tropis zornadis? Cussì al jere lui. Sec come un stec, cu la muse tirade, i voi vierts, sì e no par chel tant che i bastave par cjalâ indulà meti i pîts. Il miedi che lu veve visitât la ultimi volte i veve sentenziât che nol veve nissune malatie che lu copàs in curt, ma che lu stes no jere cidele par podê vuarîle. Al jere malât ta anime o miôr tal spirt. Lu lambicave un di chei mâi modernis che il miedi i veve dât un non pardabon curiôs: anomie. Cheste a jere stade la sentence di chel dotôr. Un non intrigôs, che Gjildo, dome a sintîlu nomenâ i jere mancjât il flât. Ce sacrament jerial che lu roseave dentri, e che i meteve tal spirt tante malinconie e voie di murì? Di ce si tratavial, ce bestie jerie, jerial striât come che e diseve sô mari ? Nissune bestie, e tant mancul un striament.
Gjido, te vite, al jere un om, fortunât, stimât e ben volût tal paîs. Vere... vedran, ma cun sô mari ancjemò vive e plene di salût.
La sô disgracie e jere che nol saveve plui cui che al jere. Insome, un om cence ricuarts, une storie, la sô, che se jere dismenteade, tant di no savê contâle: lis conseguenceis de sô malatie.
E magari cussì no, no podeve che jessi cussì. A pene fantat al veve dismenteade la sô prime lenghe: la fevelade che fin di piçul i veve insegnât puare sô none, soredut cu lis flabis che i contave prime d’indurmidîlu. Di cuant che al veve tacât a lâ a scuele in citât e subit dopo tacât a morosâ cuntune fantate che fevelave dome par talian, no le doprave plui, cu la gjonde di sô mari e so pari, convints che la lenghe dai lôr vielis e fos la lenghe dai pitocs e che al jere miôr che lui no la fevelàs. Cussì planc planc, s'e jere dismenteade. Leile? Nancje fevelâ. E dut ancje parcè che finidis lis scuelis, al jere lât a vore lì che ducj a fevelavin par talian o lenghis forestis. 
Pierdude la sô lenghe, cu lis gnovis modis al veve dismenteadis ancje lis vecjis tradizions. Adiriture al veve cambiât il so non. Par sintîsi moderni si faseve clamâ Jay. No si visave plui de sô infanzie: i agns dal dopo vuere indulà che come un zupet al saltuçave tai curtîi; de miserie di chei timps; dai siei prins amôrs; dai toglâts indulà che sot di une cotulis al à fat i prins pecjâts. In zonte, Gjildo, sviât des gnovis modis al veve sludide dal dut la storie de sô vere vite. Cussì simpri tacât al telefoni, o denant ai imprescj che lis gnovis tecnichis a vevin inventât si pierdeve dentri in chei tramais, in chel mont imagjinari che al scoreve vie sot i siei voi. 
Lu stes di un arbul cence lidrîs che nol viodarà mai plui tai siei ramaçs butulâ lis fueis, Gjildo, cence ricuarts, nol rivave a imagjinâ il so doman. 
Al viveve intun presint imagjinari e tantis voltis bausâr, cence sperancis, cence siums ch'a son il levan, la faliscje che pie dentri in ognidun lis passions, la fuarce par scombati a lis contrarietâts de vite.
In chê sere di lontan si sintive rivâ ancje tes cjasis plui lontanis bielis sunadis.E jere fieste tal paîs e in place la int a mangjave, beveve e a balave. Gjildo, come simpri, voluçât inte sô cagne a chei sunsûrs si jere un un fregul dismot dal so infot, un altri sintom de sô malatie. Cence dî une peraule, alçât sù de cjadree, come un autome, si jere inviât cjapant la strade che lu puartave dret indulà che a sunavin.
Il fum imbombât dai odôrs dai poleçs, cueste, luianie e polente che a rustivin, un fregul i vevin gjavât che sflacje e chel malstâ che cuant lu cjapavin lu ridusevin come un peçot.
Rivât là che la orchestre e intonave un bal daûr chel altri e sentât dongje il breâr là che si balave al viôt, dopo tancj agns che tra lis balerinis e jere Rose. Chê fantate che pe prime volte i veve fat bati il cûr par amôr. E jere biele frescje come un sclopon, ancje se tant timp al jere passât ancje par jê.
Il bal intant al jere finît e Rose e jere cun dute la sô bielece e jere denant di lui. Chei voi che i mostrave, il so pet che in chei toglâts al veve tant bussât i vevin metût intor la fuarce di un leon, si jere smolât, i pareve di jessi un gardelin. Denant dai siei voi i scorevin vie tancj ricuarts, la sô, zoventût, lis sperancis di cuant che al jere fantat, lis ilusions dai agns passâts: al jere tornat tes sôs lidrîs. Cun Rose al fevelave la stesse lenghe che al doprave par fevelâ cun sô none. 
Lis notis de musiche, Gjildo e Rose a jerin la stesse robe. Dome lis stelis podin contâus trops bai che strets su chel breâr Gjildo e Rose e àn balât e tropis voltis che si son bussâts.
L’amôr smenteât che sot il clâr di lune in chê gnot al jere tornât, i voi di Rose che i pandevin ricuarts e fidance tal doman a vevin vuarît Gjildo.
di Nello Malisano

domenica 21 maggio 2017

Siôr Lello

Ducj a Codroip a àn sintût fevelâ di siôr Lello Moro, personaç innomenât e di grant cûr che al à lassât un biel ricuart intal nestri paîs.
Siôr Lello al jere une vore siôr di famee e al veve une vore di campagne che al dave di lavorâ, a cundizions onestis, a cetante int che e veve dibisugne. Come ducj i possidents dal timp al veve un vuardian, che i tignive di voli la campagne e che al faseve il so lavôr cun cussience e cence rivuart par nissun. Une dì, il vuardian al brinche trê feminis a robâ lidric intai cjamps di siôr Lello. E jere a pene finide la prime vuere mondiâl e la miserie no mancjave; lôr puaris, no vevin nuie di dâ di mangjâ ai fruts e a vevin pensât ben di cjapâ sù alc li che 'nd jere une vore. Po ben, il vuardian, par rispiet dal so lavôr e ancje se un pôc malvulintîr, al mene lis trê feminis a cjase di siôr Lello, che di sigûr lis varès metudis a puest. Siôr Lello, sintût il vuardian, lu lasse lâ e po al scolte lis scusis des feminis, che vaint i contin de lôr misare situazion. Siôr Lello, seri: “Ise cussì? Spietait achì!” e al va in cusine a tabaiâ cun la massarie. Lis feminis a son disperadis: “Cuissà ce che nus fasarà!» a murmuin cul cûr in man. “Sarà lât a clamâ i carabinîrs!” e zonte une di lôr, vaînt. Passe un cuart di ore, une vore brut pes feminis e finalmentri siôr Lello al torne dongje, compagnât de massarie che e veve trê gruessis borsis pes mans. “Cjapait achì!” al dîs e ur consegne chestis borsis plenis di patatis, cocins, cudumars, pomodoros e altris verduris. “E la prossime volte stait atentis di no fâsi becâ dal vuardian!”. Lis feminis, cui voi lustris pe contentece, a volaressin bussai la man par ringraciâlu ma lui cuntun: “Sù mo, sù mo!” lis fâs lâ a cjase, a fâ di mangjâ pai fruts.

Chest al jere siôr Lello, om just e di grant cûr.
di Pauli Jacuss

GDB-TF: la app par il telefonut

Cheste e je une bielissime gnove par ducj nô che a scrivin par furlan, e nus plâs savê cemût che si dîs par furlan o talian une cierte peraule e o vin in man un smartphone.


Vait subite sul vuestri google play e scriveit gdb-tf e scjamait la app che a funzione e a funzione ben.
E vonde, nol è altri ce dî. Grassie Arlef e viodìn di doprâle!

lunedì 15 maggio 2017

Idolatrie

No jere une volte che Pieri al les fûr di cjase cence vêle cun se.
I voleve un ben da la anime a Julie, cuet disfat di jê, e no sai ce dîus…
Doi voi sflandorôs e vîfs, ferâi di otomobil; doi pareurts su di une carocerie di fâ zirâ le cavoce, e chê biele musute rosse pareli a un miluç.
Cuant e lave a spas cun jê ducj poiavin i voi su che petalose creature, fasint pûr dai preseaments
un grum timbrâts, ma Pieri nol jere gjelôs, anzit al veve plasê…
Un dì si ferme dal tabachin a cjoli spagnolets, cun Julie difûr che lu spietave, cenonè cuant al torne no le cjate plui!
Dopo trê dîs i carabinîrs le cjatin intun bosc dute disfate, ai vevin puartât vie dut ce che si podeve smontâ, di che puare Giulietta Alfa Romeo 2000 nol jere restât plui nie.
di Luciano Marinig

venerdì 12 maggio 2017

Concors in lenghe furlane

Mandi a ducj! 
O sin su un sît di contis, juste? Dulà che si scrîf par furlan, juste?
E alore, ve chi che us comunichin in struc un pôcs dai concors par chei che a scrivin in lenghe furlane, che a son une buine maniere par obleâsi a scrivi e tignîsi in esercizi, o magari par scomençâ almancul a fâlu. Si che duncje:

Za o savês che al è il premi plui impuartant in regjon pe narative e chest àn a son dôs grandis novitâts: il premi al è viert dome a lis racueltis di contis, e je vierte la gnove sezion par films curts par furlan. Insome… regjiscj e scritôrs furlans, ve chi sul sît dal comun di codroip il bant di scjamâ.


In ocasion dai dîs agns de muart di pre Toni Beline (Vençon, 11 Fevrâr 1941 – Visepente di Basilian, 23 Avrîl 2007), il Comun di Basilian, cul patrocini de Societât Filologjiche Furlane e in colaborazion cu la Union Artistiche Culturâl di Basilian, al bandìs une edizion speciâl dal concors leterari “Emozions di Ingjustri”, dedicade ae figure dal predi, scritôr e inteletuâl furlan che par cetancj agns al fo cûr e anime di une piçule frazion di Basilian, Visepente.
La edizion 2017, cun di fat, e smire a ricuardâ la ativitât di pre Toni tant che tradutôr di tescj par furlan, da lis contis e flabis di Fedro, Esopo, Collodi e La Fontaine, fin a rivâ ae traduzion dal Libri dai libris, la Bibie, lant daûr des olmis di un altri grant animadôr de culture furlane, pre Checo Placerean.
La idee di fonde, duncje, e je chê di percori il troi segnât dal agâr di pre Beline, di mût di voltâ lis vôs de leterature taliane e foreste tai sunôrs de nestre marilenghe.
Il concors al è viert a ducj chei che a àn voie di misurâsi cu la traduzion dal talian al furlan, che a sedin a stâ in Italie o pûr tal forest. Si pues partecipâ cuntun sôl lavôr, lunc no plui di 5000 batudis (cjapant dentri ancje i spazis), di cualsisei gjenar leterari (poesiis, contis, flabis, novelis, pagjinis di diari, tocs di romanç e vie indenant). I elaborâts a varan di rivâ al Ufici Protocol di Basilian dentri dai 30 di Jugn dal 2017. I lavôrs a vignaran judicâts di une jurie dade dongje di esperts dal setôr, di membris de Societât Filologjiche Furlane e ancje di rapresentants de Aministrazion Comunâl e de Union Artistiche Culturâl di Basilian. Ai prins trê classificâts ur vignarà dât un bon di spindi in libris, par un cuintrivalôr di 250 € (prin premi), 175 € (secont premi) e 75 € (tierç premi). La cerimonie cu la nomine dai vincidôrs e la consegne dai premis e vignarà fate tal mês di Lui. Il bant complet e il modul di iscrizion al concors si cjatiju sul sît dal Comun di Basilian (www.comune.basiliano.ud.it). 

Ocjo che la scjadince di chescj doi e je la stesse, 30 di Jugn, ven a stâi une vore dongje.

Îr, vuei doman 2017 – GLEMONE
Ve chi i riferiments par scjamâ il bant di un concors che al à sezion di narative, di insegnament par furlan e tescj par fruts piçui.Mandi a ducj!
In ogni cas al scjat il 31 di Otubar.

Zâl par furlan, 2017
Ancje chest al è plui che cognossût, ma no rivin a cjatà  il link par scjamâ il bant.... ma al è timp. :)

E bon lavôr, contecurtârs!
.

lunedì 8 maggio 2017

Gnovis frontieris dal furlan


La lenghe di Eusebio Stella, di Pasolini, di Novella Cantarutti
La lenghe de piçule Patrie, dal Friûl di ca e di là da l’Aghe
La lenghe dal popul furlan
… tal Doimil

Martis Martedì 9 MAI Maggio 2017
Spilimberc Spilimbergo

“Gnovis frontieris dal furlan”
Incuintri e cunvigne

h. 20.30
Cjase dal Student Casa dello Studente, Vie Udin Via Udine 3

Salût dai sorestants
Introduzion               Claudio Romanzin
Intervents                  Francesco Frattolin
                                   (president de Consulte comunâl par la Furlanetât di S. Michêl dal Timent)
                                   Lussie di Uanis
(poetesse e animadore culturâl)
Eva Di Giusto
(insegnant di furlan tes scuelis)
Checo Tam
(Radio Onde Furlane)
Leturis                                    Raffaele Serafini
(Ostarie Leterarie “Contecurte”)
 .