lunedì 30 novembre 2015

Musets

Il vendidôr al ere l'ultin di une file lungjonone. Come chei altris prime di lui, si presentave li dal Prin Dirigjent par fâ un consuntîf de anade apene siarade. Ancje cun lui, il dirigjent nol ve bisugne di doprâ peraulis: tal stes sfuei a stavin la linie cul obietîf che il vendidôr al varès vût di rivâ e chê altre linie, plui basse, cun chel che, insom, al veve vendût. Come chei altris, precîs a chei altris.
No erin timps bogns ma, cun dut achel, i obietîfs si alçavin di un scjalin ogni an. Chel al ere il plan aziendâl, chel al ere il lavôr. Discuti al voleve disi lâ fûr.
Ancje il vendidôr nol ve bisugne di doprâ peraulis. Lis regulis lis cognosseve. Di bessôl al poià la man parsore la bree e al slargjà i dêts. Di bessôl al cjapà in man il massanc e lu lassà colâ sul dêt piçul. No un berli, no une vôs a vignirin fûr. Il vendidôr al invuluçà la man intun fazolet, al sbassà il cjâf par saludâ e si ritirà.
Il Prin Dirigjent nol fasè nissun mot. Al restà fer a cjalâ il vendidôr lâ fûr. Podopo, al mirà par cualchi secont il dêt insanganât parsore la bree. Lu misurà cui voi, cuasi a pesâlu e, in fin, cuntune pinze lu gafà e lu metè intune sporte, insiemi cun ducj chei altris.
La sporte a ere biele penze, plene di chei deduts che, un par volte, a erin stâts çoncjâts. 
Il Prin Dirigjent si jevà in pins, al tacà il capot, al cjolè sù la ventiquattrore e la sporte cui dêts. Jessint, al riduçave cidin: “E ancje par chist an, doi bogns musets, a vegnin fûr!”
di Stiefin Morat

domenica 29 novembre 2015

LiO: Donald dal Tiliment

Lets in Ostarie:
DONALD DAL TILIMENT
di Stiefin Morat

CE LIBRI ISAL?
Un romanç par furlan dal 2001 cun dentri i dissens di Cristian Inzerillo, scrit intun furlan naif e edit di Cormôr Salvadi, par cure di Pauli Cantarut. Al à 140 pagjinis, une ande di fumut, plui che di libri, e nuie presit e isbn sul daûr de cuvierte.

MA CUI ISAL L'AUTÔR?
Stiefin Morat al è di Morsan al Tiliment. Al scrîf poesie e prose, soredut par furlan. Al à fat part dal grup di poesie Majakovskij, de esperience di Usmis (moviment di culture rivoluzionarie furlane e planetarie) e di metât dai agns '90 dal coletîf poetic dai “Trastolons”. Al à scrit in rivistis e antologjiis e partecipât a une vore di events. Al à publicât:Tons trastolons, poets cence leç par une lenghe caraibiche (1998) (cun i Trastolons), Tananai (2001) (cun i Trastolons), Donald dal Tiliment (2001). che tal 2007 al è stât senegjât par un radiodrame trasmetût de Rai regjonâl. Mugulis, I ultins piratis dal Tiliment (2005). Tal 2010 al à publicât Isulis, Kappavu Edizioni..

Une storie fûr cu la cassele contade di un dai doi protagoniscj, Pidins, che insieme cun Saco al va di ca e di là intun Friûl che al somee fantastic, ma ancje dai fumuts e reâl. Pidins brâf a zuiâ a balon, Saco a drogâsi cu lis budiesis, e cun lôr, framieç di aventuris strampaladis, Donald, Duck, paperino insome, propit chel de disney, che al va ator par lis pagjinis come un vêr vip de storie. Fra pachis, casins, tristeriis, aventuris di no crodi, la storie e je trasversâl e strambe, e dut si pues disi, ma no che no vedi fantasie!

MA A CUI I PUEDIAL PLASÊ?
A chei che no àn fastidis a zuiâ cu lis lenghis e a lei une lenghe mate, cjacarade e fûr dai schemis; a chei che ur plasin i fumuts e che a cjatin in te fantasie e tal miscliçament dai gjenars un valôr. A chei che ur plasin i b-movie, i hard boiled, lis cjoltis pal cûl dai stereotips merecans e i libris che a sperimentin e a àn coragjo.

E SE O AI VOIE DI CJOILU?
Nol è cussì facil. Forsit lu cjatais a Onde Furlane, e su cualchi bancut di libris furlans.
Forsit ae Friulibris ma forsit plui no che si. Magari domandant, o lant a cjolilu in biblioteche, se al ves di jessi... si acientin sugjeriments tai coments.

mercoledì 25 novembre 2015

La buinore


Al jeve dal jet,
al cruste un crostul,
al brancole pe braide,
al molç la More,
al regole il rest,
al siere il sierai,
si urtie tal ort,
al brame un brugnul,
al cjol cjariesis,
al solsede cun solêf,
al ripe un rap,
al romp il ramaç,
e vai la vît.
“O ai ai,
ûfs, uis e urtiçons!”
Une moscje e cibiscje
e al craçule il crot.
Si sinte su la sente,
al guste di gust,
e al glot un got.
Si incuchìs, 
si insunìs,
si indurmidìs.
Barcjis di bêçs,
cariolis di carantans,
dulintor dut indorât
e fantatis di fantasie!
Paf un pataf!
Spac spaventôs!
Sveiti svelt!
Jeviti, moviti,
A son sîs di orloi,
Su po, vierç i voi!
di Michele Vuardianut Calligaris

martedì 24 novembre 2015

Contis di famee a Udin

E e je rivade la ore de prime presentazion uficiâl di Contis di famee, il libri dal vuestri fidât Ostîr jessût pe Kappa vu il mês passât e che al à bielzâ vude une anticipazion inte rassegne Ce contino a San Zorz, ma che nol à vût inmò un batesim dut par lui.
Si che duncje, propit devant di Nadâl, pront par jessi ficjât sot l'arbul, ve chi,
ae librerie Ubik di Udin, vinars ai 4, tor 6 sot sere, une biele cjacarade cul autôr. 
La fasarà la scritore udinese Alessandra Zenarola, che pûr jessint une letore e scritore di lenghe taliane, e je restade inmagade des contis e e à vût voie di meti adun chest event.
Nol pedeve mancjâ il nestri famei de Ostarie, Checo Tam, che al leiarà cualchi conte,
E jessint che o savês che l'Ostîr al invente simpri une, par ducj chei che a àn za let il libri, ve li, 
dome in cheste ocasion si puedarà scoltâ une conte inedite, scrite pe ocasion, 
dal titul che al è dut un program: "Ore di murî".
Parsore la locandine par furlan, chi sot, chê par talian.


lunedì 23 novembre 2015

La modernitât


Su chê lungje taule, che Berto si jere fat lassâ di so nono, indulà che une volte par contâ i fruts che si sentavin ator ator a servivin dôs mans, Berto, Sunte e Luciana si jerin sentâts dongje il barcon par mangjâ in chel toc di taule, tal cjanton, preparât dome par lôr.
Propit su chel toc di taule preparade pal gustâ, che Sunte cun tante uce e veve preparât al jere ogni ben Diu. A jerin dutis chês pitancis che fin di piçule sô mari e preparave par chê zornade di fieste che ogni an si faseve tal paîs.
Par prin, une buine mignestre di brût con tant di tortelins. No mancjave la cuesse dal dindi cuete tal for, cunin cu lis patatis, formadi, salam e la cueste che Berto al tignive di cont inte cantine, soredut par fiestis di chê fate.
In chê cusine, ancje se jerin dentri trê Cristians, tant al jeri il cidinôr, che si sintive par fin il bati des alis di une pavee che e svolave ator ator dal lampadari, simpri piât, colpe de pocje lûs che e jentrave dal barcon.
Par tant cidinôr che al jere ancje in chê stanzie al pareve propit che la cjase e fos vueide, se nol fos stât che ogni tant, jenfri un bocon e chel altri, di sintî il cinglinâ di pirons, sedons e curtìs o il lôr rumôr cuant che a sbatevin tai plats. Nuie altri.
Berto, Sunte e Luciana ancje se sentâts insiemi su la stesse taule, ognidun al jere par so cont. Il prin che cuntune man al tignive il piron e cun chê altre une taulute fate cun veri e metal, e dentri in chel folc che ti trai al cjalave une partide di balon. Robis di no crodi.
Sunte, invezit, cun chel gnûf telefonin inteligjent, comprât di cualchi zornade e cjalave il video che si jere scjamade di internet par viodi la Messe dal Pape. No veve podût viodile inte television in direte, colpe i lavôrs dal gustâ.
Luciana, la fie, intant e cjacarave, no si sa cun trops, oms o feminis ch’a fossin, fracant i dêts su la tastiere di un telefonin plui inteligjent di chel di sô mari. Di sigûr in chel slavanderi di cjacaris, e barufave ancje cul so morôs. Di chest si jere acuarte ancje Sunte, che jenfri une bocjade e une cjalade tal video dal Pape, lu veve capît viodint la sô muse tant avilide.
Tal curtîl, intant, al jere jentrât barbe Mario che di spes a chê ore si presentave, soredut tes zornadis di fieste, par bevi il cafè insiemi ai nevôts. Sintint tant cidinôr, chel om, intun prin moment, si jere spaurît. Mancul mâl che cjalant jenfri il barcon al vodût chei trê batocjos, sentâts e cidins, ognidun cjapât tal so imprest.
A viodiju in chê maniere dibot si meteve a blestemâ, ancje parcè che al jere a pene scjampât vie di cjase cence saludâ la femine, che e jere di plui di un ore che e fevelave tal telefonin.
“Mats, il mont al è fat propit di mats. Pense tu – si diseve, barbe Mario, fevelant di bessôl - in famee no si fevele plui nancje tra om e femine…, tu podis crodi alore cui fîs..... E fossial dome chest…. Ce brut mont che si fâs indenant, ognidun par so cont. Diferent di une volte che si fevelave ancje cu lis bestiis, e tai tai curtîi dal borc si sintive vuacâ i cjans, cjantâ i gjai, berghelâ une comari o vai cualchi frut. Cumò no son plui nancje chei, al somee di jessi tal cimitieri.
E cjalant dentri in chê cjase di mumiis, sintint tal cûr tante nostalgjie i pareve di jessi tornat indaûr tal timp. Si viodeve frut, sentât in chel lunc toc di taule no cuvierte da tavaie, cun i siei fradis, cuant che, finît di gustâ ducj insiemi, a intonavin une cjançon, jenfri lis blestemis dal nono, che sentât dongje dal fuc si jere impisulît.
di Nello Malisano

venerdì 20 novembre 2015

La vilie di San Zuan

Jere la sere de vilie di Sant Zuan, e a Davai, un paîs de Cjargne, ancje in chê sere, come che si faseve ogni an, une clape di fantatis si jerin cjatadis dopo il rosari, a cjase di Mariute par pierdisi intun zûc che al induvine il destin di ognidun.
Chel il zûc che di ete in ete, come che e vûl la tradizion, lu fasin dome in chê sere lis zovinis dal paîs.
E cussì ancje in chê sere a vevin començât chês fantatis cuntune di lôr che e jere jessude fûr tal curtîl, intant che chês altris dentri te cjase a vevin platât tai cjantons imprescj de cjase. 
Par prime, come parone di cjase i à tocjât a Mariute, e dopo une e dopo un’altre chês altris, tant che il zûc al è lât indenant di bot fin a lis oris piçulis. Une volte ladis fûr, chês fantatis, ogni dune, veve, une volte tornade dentri, di ciri i imprescj che chês altris a vevin platât. 
E a secont di cemût che ju cjatave e podeve cognossi i so destin.
La clâf, la tace, il pietin a jerin i imprescj plui doprâts in chel zûc. 
Cussì se la fantate che jentrave e cjatave subit la clâf voleve dî che jere dongje a un matrimoni cuntun fantat bon paron e cun tant di cjase. Se invezit e cjatave la tace par jê no restavin che lagrimis di butâ par dute la sô vite. Infin se e cjatave il pietin voleve dî che e varès cjatât tal troi a jê destinât dome grops di disgredeâ. 
Cussì ancje in chê sere par dute la gnot Gjiovane, Mariute, Lisute, Alme e vie indenant, fûr e dentri fra chê cjase e chel curtîl a son ladis indenant cun chel mostri di zûc fin a lis oris piçulis.
E par fortune San Zuan cun dutis lôr al someave che al fos stât propit bon e gjenerôs. Dutis cence tant scombati a pene jentradis a vevin cjatade la clâf il simbul de fantate fortunade.
Pecjât che tal doman Gjovane lant a balâ e à cognossût un fantat che le à striade. Biel pardabon e cun chês mostacjutis, chei cjavei neris e cun chei voi di cjamoç i à smot tal cûr la suste dal amôr. 
Puare Gjovane chel biat al jere si biel, ma nol jere paron nancje di un claut e cun di plui no i pocave tant nancje lavorâ. 
Propit puare frute, il destin cun chel om che i à metût su la sô strade le à propit tradide. L'amôr al è vuarp e ancje jê e je restade svuarbade.
Nuie ce fâ, Chel al jere il so destin, plui potent de gracie che al sere prime i veve prometût il zûc di San Zuan.
di Mariangela De Campo

mercoledì 18 novembre 2015

La potence de lenghe taliane e inmagà Vigji Rost

Vigji Rost al veve cuatri fîs batiâts cul non di: Visto, Firmato,Timbrato e Spedito.
Vigji al veve fat dute le vuere dal '15 come puarte-ordins dal uficiâl di comant.
A Vigji i lave al cûr di vê une fie par dâi il non di Vitorie, ma le femine viodint il patriotisim da l’omp, i veve sierât l’ufici di colocazion, mai mai nol vessi vude intenzion di continuâ a batià chei puars fruts cun peraulis dopradis dal colonel tal spedî e ricevi ordins.
Di Lussian IW3 QRC